Salony podologiczne

Ekspresowa wysyłka

Darmowe próbki

Doradztwo

Regulamin sklepu internetowego https://futopia.pl
(zwany dalej „Regulaminem”)

§ 1. Definicje

 1. Newsletter – wiadomości mailowe wysyłane przez Sprzedawcę regularnie, posiadające treści marketingowe, w tym o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Rejestracja na Newsletter jest równoznaczna z wyrażeniem woli skorzystania z usługi, której celem jest otrzymywanie Newslettera.
 2. Sprzedawca – Futopia Marcin Bielecki z siedzibą przy ul. Potocka 60/30, 01-652 Warszawa, NIP 525-237-60-90 (dalej: Sprzedawca lub Futopia).
 3. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem: https://futopia.pl
 4. Rejestracja – oznacza założenie Konta Klienta. Rejestracja jest wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
 5. Konto Klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem w systemie teleinformatycznych, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się w sklepie internetowym zgodnie z Regulaminem. Założenie konta jest równoznaczne z zawarciem umowy o wykonanie usługi prowadzenia Konta Klienta.
 6. Klient – osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego).
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem: https://futopia.pl
 8. Zamówienie – rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty sklepu internetowego przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu, poprzedzona akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i dostawy.
 9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie.

§ 2. Zakupy w sklepie

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż specjalistycznych preparatów, kosmetyków, odciążeń i narzędzi wykorzystywanych w profilaktyce podologicznej za pośrednictwem sieci Internet na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klient może składać Zamówienia przez stronę internetową. Możliwość realizacji Zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.
 3. Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.
 4. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Po złożeniu zamówienia numer zamówienia jest wysyłany Klientowi automatycznie, na adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. Koszt dostawy oraz koszt pakowania określony jest każdorazowo w procesie składania Zamówienia i doliczany do wartości zamówionych towarów, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu.
 6. Sklep realizuje zamówienia w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku. Termin realizacji dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania Zamówienia i może być uzależniony od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy.
 7. Zdjęcia produktów przedstawione na stronie internetowej https://futopia.pl są zdjęciami poglądowymi, otrzymanymi od producentów. Zdjęcia należy traktować jako zdjęcia poglądowe, których celem jest jak najwierniejsze oddanie wyglądu produktu. Ze względu na zmiany po stronie producentów, na które sklep https://futopia.pl nie ma wpływu, wygląd produktów w rzeczywistości może odbiegać od zamieszczonych zdjęć. W przypadku wątpliwości zaleca się kontakt z obsługą sklepu w celu omówienia ewentualnych różnic.

§ 3. Składanie zamówienia i płatność

 1. Złożenie zamówienia nie wymaga dokonania rejestracji oraz założenia Konta Klienta.
 2. Zamówienie składa się, wybierając z oferty Sklepu produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku: “Dodaj do koszyka”.
 3. Po dodaniu produktów do koszyka, należy potwierdzić złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku: „Zamawiam i płacę”. Złożenie Zamówienia stanowi przyjęcie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 4. Przyjęcie Zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta Klienta. Potwierdzenie złożenia Zamówienia będzie zawierało m.in.: numer Zamówienia, adres dostawy, listę zamówionych Towarów, wartość zamówienia, informację o wybranym sposobie płatności.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków tj. Regulaminu następuje przez stronę internetową Sklepu w dedykowanej sekcji Regulamin.
 6. Zamówienie może zostać opłacone przed przystąpieniem do jego realizacji lub za pobraniem.
 7. Klient dokonuje płatności za zakupy dokonane w Sklepie po wyborze sposobu płatności oferowane przez dostawcę, z którego korzysta Sprzedawca.
 8. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu lub w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.
 9. Realizacja zamówienia jest warunkowana dostępnością produktu w Sklepie. Kupujący o braku dostępności produktu będzie zawiadamiany drogą elektroniczną lub telefoniczną. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, sprzedawca poinformuje o braku danego produktu bądź produktów, zaproponuje zamiennik, późniejszy termin dostawy lub anuluje zamówienie.

§ 4. Odmowa realizacji zamówienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania Zamówienia.
 2. Złożone zamówienie nie zostanie zrealizowane w sytuacji, gdy nie zostało opłacone w przypadku wyboru metody płatności online lub na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta produktów objętych promocją. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy nie może ono zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na wskazany w procesie składania zamówienia adres e-mail lub telefonicznie. W takiej sytuacji zapłacona kwota za Zamówienie zostanie niezwłocznie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy z którego wpłynęła.

§ 5. Faktura

 1. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu Zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.
 2. Faktura VAT lub faktura korygująca udostępniane są Klientowi w wersji papierowej.
 3. Faktura VAT lub faktura korygująca udostępniona będzie w formacie PDF na życzenie Klienta. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT lub fakturę korygująca Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.
 4. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, gdy obowiązujące przepisy wymagają ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej, Sprzedawca będzie wypełniać wszystkie obowiązki wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych.

§ 6. Dostawa

 1. Dostawa kupionych Towarów zostanie zrealizowana pod adres wskazany przez Klienta z zastrzeżeniem, że Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Bezpłatna dostawa realizowana jest przy zamówieniach powyżej 199 zł. W przypadku zamówień poniżej tej kwoty, koszt dostawy uzależniony jest od wybranej formy płatności.
 3. Dostawa jest realizowana przez Sprzedawcę po wyborze przez Klienta preferowanego sposobu dostawy.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w doręczeniu kupionego w Sklepie Towaru leżące po stronie Klienta.

§ 7. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta za dostarczenie Towaru wolnego od wad.
 2. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym Sprzedawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.
 3. Jeżeli Towar kupiony w Sklepie ma wadę, Klient ma prawo złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę̨ usunie
 4. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się niezwłocznie, ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko, numer zamówienia, zdjęcia wadliwego towaru oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 5. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w maksymalnym terminie 14 dni od jej otrzymania drogą mailową. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 6. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany Towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 8. Kupujący ma obowiązek zweryfikowania zakupionych Towarów w chwili ich odbioru.
 9. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 8. Rejestracja konta i zapisanie się na newsletter

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.
 3. W celu Rejestracji, Klient wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Internetowej Sklepu i przesyła wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient zapoznaje się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywujący Konto Klienta. Z chwilą aktywacji Konta Klienta zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi o prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta w każdej chwili. Konto Klienta nieaktywne przez okres 5 lat zostanie usunięte automatycznie.
 6. Konto Klienta może założyć wyłącznie osoba dokonująca zakupów jako konsument.
 7. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy, kto wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu udostępnioną przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu funkcję zapisu do Newslettera lub oznaczy odpowiedni checkbox podczas dokonywania Rejestracji w trakcie zakładania Konta Klienta. Po podaniu adresu mailowego oraz wybraniu funkcji „Zapisz się” osoba zapisująca się otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linka zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. W każdej chwili możliwe jest zrezygnowanie z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta lub poprzez skierowanie maila w tym przedmiocie na adres [email protected].
 8. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 9. Usługi określone w § 8 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 10. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 11. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 12. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 13. W celu prawidłowego korzystania z usług opisanych w § 8 Klient powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet oraz posiadać adres elektroniczny (e-mail).

§ 9. Zakupy bez rejestracji

 1. Złożenie Zamówienia możliwe jest także bez Rejestracji Konta Klienta.
 2. W przypadku dokonywania zamówienia bez rejestracji Konta Klienta niezbędne jest podanie danych osobowych w tym danych umożliwiających dostawę towaru, wybór sposobu dostawy, metody płatności Podanie danych niezbędnych do wystawienia wystawienie faktury w przypadku woli jej otrzymania.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient zapoznaje się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

§ 10. Ochrona danych osobowych

1) Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klienta.

2) Więcej informacji o celach przetwarzania danych, podstawach prawnych przetwarzania, zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach dostępne jest w Polityce prywatności.

§ 11. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287), dalej „Ustawa o prawach konsumenta”, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, rezygnując ze złożonego zamówienia: poprzez kontakt ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Klient należy przedłożyć dowód zakupu. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 3. W przypadku odstąpienia umowa będzie uważana za niezawartą, a dokonane wpłaty ulegają zwrotowi.
 4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru.
 5. Klient zobowiązany jest dokonać zwrotu produktów w stanie niezmienionym na adres biura handlowego Sprzedawcy, tj. ul. Odlewnicza 4, 03-231 Warszawa.
 6. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w tym koszty opakowania, zabezpieczenia i koszty wysyłki Towaru do Sprzedawcy.
 7. Zgodnie z art. 38 ppkt 3) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 8. Zgodnie z art. 38 ppkt 5) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 12. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy usługi na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Klient obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Sklepu i udostępnionych usług w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich.
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od:
  1. działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Sklepu, a także wszelkich innych działań, które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Sklepu,
  2. korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Sprzedawcy,
  3. udostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Sprzedawcę osobom nieuprawnionym,
  4. dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sklepu treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek działania lub zaniechania Klienta uzyskała dostęp do świadczonych usług.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub mogących prowadzić do tego, że korzystanie z usług będzie czasowo niemożliwe.
 6. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Sprzedawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Sklepu:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5;
  • podsiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).;
  • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 8. Niektóre z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą podlegać dodatkowym wymogom technicznym, specyficznym dla danego rodzaju usługi.

§ 13. Szczególne zagrożenia świadczone drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takie którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu z którego Klient korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy podlegał regularnym aktualizacjom.
 3. Dodatkowo zaleca się, aby Klient miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
 4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Sprzedawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do wykorzystywanych systemów.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Klient korzystający ze Sklepu ma obowiązek podawania prawdziwych i prawidłowych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy, jeżeli podane dane są nieprawdziwe lub nieprawidłowe.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Sklepu. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. We wszystkich sprawach Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą [email protected]
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2022 roku.